WAF 2022 Special Prizes finalists announced

The Chamber Church by Büro Ziyu Zhuang © Shengliang Su